Het nieuwe werkplan van SHY

werkplan

Elk jaar maakt SHY een werkplan. Hierin beschrijven we wat we in het aankomende jaar gaan doen. Waar liggen de aandachtspunten voor de huurdersorganisatie volgens jaar? SHY zal zich natuurlijk ook in 2023 onverminderd inzetten voor alle huurders van Ymere. Hier leest u de inleiding op ons werkplan en onderaan het stuk kunt u het plan downloaden.

Inleiding

Er gebeurt momenteel veel in de wereld, en er staat veel te gebeuren, in maatschappelijke zin maar zeker ook op volkshuisvestingsgebied. De volkshuisvestingssector staat aan de vooravond van grote veranderingen. De sector heeft een voornaam deel van de belastingdruk op woningcorporaties uitgeruild tegen een productiedruk op diezelfde woningcorporaties. Stichting Samenwerkende Huurdersorganisatie Ymere, kortweg SHY, is bezorgd over een aantal ontwikkelingen en vreest dat de huurder het kind van de rekening wordt. Verminderde inbreng, verminderde betaalbaarheid en verminderde keuzes op het gebied van Wonen.

De betaalbaarheid stond al onder druk maar met de energiecrisis er bovenop is het thema betaalbaarheid alleen maar urgenter geworden. De bestrijding van armoedeproblematiek en kansenongelijkheid is leidend voor SHY in het gesprek met Ymere over de invulling van de strategie van Ymere en jaarlijkse huurverhoging. Daarnaast zit de woningmarkt muurvast. Ook ziet SHY de regie voor het maken van lokale (prestatie)afspraken verschuiven naar de provincie en landelijk niveau. Beleid wordt meer gecentraliseerd vanuit de landelijke overheid en geeft minder ruimte op lokaal niveau.

Tot slot de energietransitie. De ambitie vanuit het Rijk om de energietransitie te versnellen door gemeenten meer top-down regiemogelijkheden te geven en de instemmingsmogelijkheden van de huurders uit te hollen, zet een goede participatie van bewoners onder druk. Nu al ziet SHY dat de participatie bij duurzaamheidsprojecten niet altijd goed verloopt. Dit zal dan ook hoog op de agenda van SHY blijven staan.

Kansen

Voor 2023 ziet SHY echter ook kansen: één belangrijke kans voor de huurders van Ymere is de implementatie van de strategie 2022+. De uitvoering van de strategie biedt het perspectief van een betere samenwerking tussen Ymere en haar huurders op alle niveaus.

Met alle opgaven die er liggen zal SHY zich ook in 2023 onverminderd inzetten voor alle huurders van Ymere. Voor u ligt het werkplan voor 2023 van SHY. Dit werkplan is voorbereid tijdens de beleids-dagen die plaatsvonden in september 2022. In dit document hebben we ruim aandacht voor de extra aandachtspunten voor 2023.

De belangrijke algemene aandachtspunten voor 2023 zijn:

  • Proactief zijn door onder meer een eigen visie te ontwikkelen op verschillende terreinen en vanuit deze visie te handelen en te agenderen;
  • Agenda stellend zijn op onderwerpen die minder op het netvlies van Ymere liggen;
  • Uitvoering blijven geven aan het eigen Meerjarenbeleidsplan 2021-2025. Werkplannen worden getoetst aan het Meerjarenbeleidsplan;
  • Versterken van de relatie van SHY met de lokale huurdersorganisaties en Platform Y;
  • Ymere uitnodigen voor een verdere aanpassing van de Samenwerkingsovereenkomst, met daarbij oog voor regionale verschillen in interpretatie en uitvoering;
  • Versterken van participatie door faciliterend en voorwaardenscheppend te zijn naar lokale huurdersorganisaties;
  • Proactief meedenken en monitoren van de implementatie van de strategie 2022+ van Ymere;
  • Versterken van de eigen positie door de eigen rol te bespreken en te evalueren met elkaar en met stakeholders;
  • De beleidsterreinen waar we ons extra op zullen inzetten: duurzaamheid, betaalbaarheid en leefbaarheid.

U kunt het hele werkplan van SHY over 2023 hier downloaden.

Geplaatst in SHY